Tzvosh Hashem (Color)

צבאות השם הוא שמה של תנועת ילדים ונוער עולמית שנוסדה בשנת 1980 על ידי הרבי מליובאוויטש. שמו של הארגון - "צבאות השם", הוא שמו של העם היהודי בפסוק בספר שמות: "ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים".

חב"ד רואה בילדים לא רק מבוגרים בשלבי התהוות, אלא אנשים עם מעלות מיוחדות משלהם. האמונה, התמימות, המרץ, הצמא הלהוט לכל ידע, יכולת הריכוז ותחושת השליחות של הילדים, הן תכונות חשובות המפותחות אצליהם יותר מאשר אצל אדם בבגרותו, לכן מחובתו של המבוגר לאמץ תכונות אלה. במלים אחרות, מטרת החינוך אינה רק להכין הילדים לגיל מבוגר יותר, אלא גם להזין ולשמר את המתנות המיוחדות של גיל הילדות, ולהפוך אותן לחוויות מועילות וחיוביות שינחו אותו בעתיד.

לפניכם רשימת המחלקות שהארגון מפעיל: